OBAVIJEST KUPCIMA

Prema čl. 5 Pravilnika o građevnom otpadu
i otpadu koji sadrži azbest

(1) Proizvođač građevnog proizvoda, koji na tržište područja Republike Hrvatske stavlja proizvod iste ili slične opće predviđene namjene propisane u Prilogu II. ovoga Pravilnika, dužan je u skladu sa Zakonom nenaplatno kupcu i/ili korisniku proizvoda osigurati:

– mogućnost povrata takvog uporabljenog proizvoda, što uključuje i višak materijala,
– mogućnost preuzimanja otpada koji nastaje od takvog proizvoda.

(2) Obvezu iz stavka 1. ovoga članka proizvođač građevnog proizvoda je dužan osigurati:
– na prodajnom mjestu, u količini do 5 kilograma otpada dnevno za kupca i/ili korisnika proizvoda koji je fizička osoba, osim fizičke
osobe – obrtnika,
– na način određen odgovarajućim ugovorom za kupca proizvoda koji je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik.